MY MENU

Business Field

Enviromental

Technoloy Solution

신기술 검증 결과

신기술 검증결과

5-1 운전조건

공정별 수온 pH HRT (min) MLSS (mg/L) DO (mg/L)
혐기접촉조 8~24 6.7~7.2 25 4,100 ~ 5,880 ≒0.0
일차침점기 8~24 6.7~7.2 240 - -
질산화조 8~24 6.7~7.2 120 - 4.0~6.0
무산소조#1 8~24 6.7~7.2 100 3,740 ~ 7,340 ≒0.0
간혈포기조 8~24 6.7~7.2 70 3,820 ~ 7,340 0.0~5.0
무산소조 #2 8~24 6.7~7.2 30 3,640 ~ 6,280 ≒0.0
재포기조 8~24 6.7~7.2 15 3,500 ~ 4,500 3.0~6.0
이차침전지 8~24 6.7~7.2 240 - -

5-2 신기술 검증 결과

- BOD5 / COmn
pic
pic
- CODcr / SS
pic
pic
- T-N / T-P
pic
pic
- 처리성능 및 효율
pic

5-3 유지관리비

pic

경제성 검토

슬러지 발생량 산출결과
평가기간 잉여슬러지량 (㎥/일) 잉여슬러지농도 (mg/L) 고형물량 (kg-DS / 일) 유입 처리량당 슬러지 발생량 (kg-DS/㎥) BOD제거량당 슬러지발생량 (kgDS / 제거kgBOD)
07. 01 ~ 06 0.50 ~ 0.97 (0.6) 8,640 ~ 24,040 (14,275) 0.04 ~ 6.77 (2.37) 0.070 ~ 0.30(0.152) 0.321 ~ 2.417 (0.977)